Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Selavia Phú Quốc vào tháng 05/2022, gần như các căn Shophouse Selashine đã hoàn thiện bên trong, hiện đang được tập trung hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan xung quanh và các công trình tiện ích lân cận.

Tiến độ xây dựng Selavia Phú Quốc tháng 05/2022.